2012 Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Büro Personeli Alımı

2012 Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Büro Personeli Alımı ; T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Yazı İşleri Müdürlüğü DİYARBAKIR VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyarbakır Valiliğine ihdas edilen Büro Personeli pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca 7 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl süre ile erteletmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
f) 2010 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak.
2) BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:
I. Grup (4 kişi alınacaktır)
a) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakültelerden birini bitirmiş olmak,
b) 2010 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
II. Grup (3 kişi alınacaktır)
a) Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Operatörlüğü, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi Sekreterlik, İşletme, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Mahalli İdareler ön lisans programlarından her hangi birini bitirmiş olmak,
b) 2010 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3-BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET : UNVANLAR POZİSYONLAR İLİ/KURUM BRÜT ÜCRETİ EN AZ EN ÇOK Büro Personeli 7 DİYARBAKIR /VALİLİK 1.251,39TL 1.721,54 TL

a) Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde, sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır.
b) Sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır. İdareler, yukarıda belirtilen tavan ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir.
NOT:

Söz konusu ücretler, 01.01.2007 tarihi itibari ile belirlenen tavan ücrete Temmuz 2007, Ocak 2008, Temmuz 2008, Ocak 2009, Temmuz 2009, Ocak 2010, Temmuz 2010, Ocak 2011 ve Temmuz 2011 tarihlerinde çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen ücret artışları dikkate alınarak güncellenen ücretlerdir.

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1- Başvuruda bulunacak adayların, Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte 18 Temmuz 2011-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında İl Yazı İşleri Müdürlüğüne (Hükümet Konağı Kat:2, Yenişehir/DİYARBAKIR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta, e-mail, fax vs. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Valiliğimizce teyit edilecektir,

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır,

4- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından istenilen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

a) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin onaylı (Mezun olduğu okuldan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) 2010 KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin onaylı (ÖSYM bürosundan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Durum Belgesi İçin Tıklayınız),

e) Adli sicil durum beyanı (Beyan İçin Tıklayınız).

f) Başvuru formu 2 adet (Form İçin Tıklayınız).

6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA:

1)Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip, sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır,

2)Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir,

3)2010 KPSS (B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

4)Ataması yapılan adayların en geç 15 gün içerisinde aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak İl Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir,

5)Belgeleri tam olarak teslim edenlerin atamaları personel ihtiyacı bulunan Valilik ve bağlı İlçe Kaymakamlıkları birimlerinde çalıştırılmak üzere Diyarbakır Valiliğince yapılacaktır.

7) ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1) Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin onaylı (Mezun olduğu okuldan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

2 Sağlık durum beyanı (Diyarbakır Valiliği internet adresinden temin edilebilir ayrıca, Ülkenin her yerinde görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyanı bulunan adaylar, bu beyanın doğruluğu istenildiği takdirde Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonuna sağlık kurulu raporunu vermek zorundadır. ),

3) Nüfus cüzdanın bir fotokopisi (T.C. kimlik numaralı),

4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Suret- Form İçin Tıklayınız),

5) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin onaylı (ÖSYM bürosundan veya noterden) sureti (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Belgenin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi kabul edilecektir),

7) Adli sicil belgesi,

8) Mal bildirim formu (Form İçin Tıklayınız).

9) Fotoğraf (3 adet),

8) YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI :

1- Başvurusu kabul edilen Büro Personeli adayları, başvuru süresi bittikten sonra 2010 KPSS (B) grubu sınavında I. Grup için KPSSP3, II. Grup için ise KPSSP93 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip, sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır,

2- Diyarbakır Valiliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğunu inceleyecektir,

4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen kadro için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adayların başvuruları tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS(B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır,

5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek olup, sırasıyla yedekler adaylardan atama yapılacaktır,

6- KPSS(B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi, istenecek belgeler ve diğer hususlar Diyarbakır Valiliği ( www.diyarbakir.gov.tr ) internet adresinde, ilan edilecek olup, ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılmayacaktır.

NOT:

1- Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan Diyarbakır Valiliğine bağlı hizmet birimleri ve Diyarbakır Valiliğine bağlı Kaymakamlık hizmet birimleri kadrolarında istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurum içi veya kurumlar arası naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kadrolara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar,

2- Adayların ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşıldığı takdirde ilgili hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir,

3-Adaylar durumlarına uygun boş kadroların yalnız birine başvuruda bulunacaktır,

4- İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.

2012 Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Büro Personeli Alımı yazısına ait etiketler : , ,
2012 Diyarbakır Valiliği Sözleşmeli Büro Personeli Alımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

One Comment »

  • Mehmet demiş ki:

    Halende alımlar varmıdır. Önlisans mezunuyum işletme yönetimi. Bölüm birinciliğiyle bitirdim. 800 saat lik bilgisayar işletmecilik ve operatörcülük sertifikam var. Lütfen arayın 0533 525 70 00 bu işi çok istiyorum

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.