2014 Diyanet 498 imam ve hafız personel alımı

2014 Diyanet 498 imam ve hafız personel alımı ; 2014 Diyanet imam alımı başvuru formu, 2014 diyanet hafız alımı, 2014 diyanet işleri başkanlığı personel alımı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığına ait aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen toplam 498 adet boş kadroya; 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacak, adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu alınacak tercihlerin ardından atama ve yerleştirme kapsamına girenlerin sözlü ve uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre açıktan ataması yapılacaktır.

A- Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Tahsil Durumlarına Göre Dağılımı

SINIFI UNVANI KONT. GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KADRO DERECESİ KONT. SAYISI
D.H. İmam-Hatip 2 İlahiyat Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu 5-9 208
5 İ.H.L. Mezunu+Hafız 5-9 90
6 İ.H.L. Mezunu 8-10 200
Toplam 498

B- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3. Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe/puana sahip olmak (2009 veya 2011 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak).

4. En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.

5. Erkek olmak ve İmam Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

6. Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP93 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

7. Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

8. Ortaöğretim mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP94 puanından 60 veya üzeri puan almış olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmamak.

ü İlanda belirtilen şartları taşıyan ve halen Başkanlık bünyesinde sözleşmeli İmam-Hatip olarak görev yapan personel, yeterlik belgesi şartı aranmaksızın müracaat edebilecektir. Başkanlık bünyesinde halen sözleşmeli Müezzin Kayyım olarak görev yapan personelde ise İmam Hatip yeterliğine/puanına sahip olmak şartı aranır.

C- Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 04.11.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar www.diyanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” sayfasında bulunan program aracılığı ile KADROLU-2011-III Açıktan Personel Alımı E-Başvuru Formu’nu doldurarak, istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar, Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa girerek adayın ‘E-başvuru Formu’na girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.

3. Yetkili memurlar ‘E-başvuru Formu’ ile verilen belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir.

4. Onay (aktivasyon) işleminden sonra, anılan işlemi yapan yetkili memurlar, onaylı e-başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ise aday tarafından ibraz edilen belgeler ile birlikte adayın kendisine teslim edilecektir.

5. E-başvuru müracaat bitiminden sonra aday bilgileri ile adayın tercih bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. İl Müftülükleri tarafından onaylanmamış (aktivasyon) müracaatlar işleme konulmayacaktır.

7. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, ‘E-başvuru Formu’nda beyan ettikleri KPSS mezuniyet durumlarını gösterir mezuniyet belgesi veya belgelerini ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 04.11.2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başkanlık personel hizmetleri web sayfasında yayınlanacak olan e-başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerine aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların her ne sebeple olursa olsun müracaat talepleri kabul edilmeyecektir.

b) Sınav İşlemleri

1. 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak, her bir grup için boş kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır

2. Sınava çağrılacak adayların sınav tarihi ve yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında, sınava müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ve yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sonraki bir tarihte ilan edilecektir. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni aynı web sayfasından alabileceklerdir. Adaylar, Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezlerinde sözlü ve uygulamalı sınava gireceklerdir.

3. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

4. KPSS puanına göre, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

6. Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Atamalar ise, sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.

7. Sınav sonuçları Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.

c) Sınav Sonrası İşlemler

1. Sınav sonrası başarılı olan adaylardan, ait oldukları kontenjan grubuna tanınan sayı kadarı sözlü sınav puanına göre belirlenecek ve bu kapsama giren adaylardan atama ve yerleştirme için en fazla 15 il tercihi alınacaktır.

2. Atamalar; sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, başarılı olan adaylar arasından, belirlenen kontenjan sayısı kadar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle, adayların il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır.

3. Sözlü ve uygulamalı sınavdan alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adayın ataması yapılacaktır.

4. Sınavı kazanan adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.diyanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek atamaların yapılacağı illerden en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir.

Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere başkanlıkça re’sen (Kura ile) yerleştirilecektir.

5. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.diyanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında ilan edilecek tercih formunu doldurmayan /dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

6. İllere atamaları yapılan adayların il içerisindeki yer tespitleri, İl Müftülükleri tarafından “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” çerçevesinde camilerin özelliklerine göre yapılacaktır. İl içerisinde yapılacak yer tespitlerinde, adayın sözlü ve uygulamalı sınavdan aldığı puan dikkate alınacaktır.

7. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

8. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

9.Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında duyurulacaktır.

10. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki “Personel Hizmetleri” sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2. KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Son sınıf öğrencileri ve henüz mezun olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir).

3. KPSS Sonuç Belgesi,

4. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına dâhil olan adaylar için)

5. Sabıka Kayıt Belgesi,

6. Sağlık Raporu,

7. Askerlikten muaf veya tecilli ise muaf olduğunu veya tecilli olduğunu gösterir belge, askerliğini yapmış ise terhis belgesi.

NOT: İbraz edilen belgeler, yetkili müftülük memurları tarafından kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

E- Sınav Konuları

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sayfasının “Eğitim Hizmetleri/Hizmetlerimiz/Personel Yeterlikleri/İmam Hatiplik Yeterlikleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan konular.

İlgililere duyurulur.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Duyuruyu okudum E-Başvuru yapmak istiyorum..

2014 Diyanet 498 imam ve hafız personel alımı yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

18 Comments »

 • yakup salman demiş ki:

  imam hatip menzunuyum kpss den 52 puan aldım müezzin olmak istiyorum

 • zeliha yurt demiş ki:

  haça gitmek

 • zeliha yurt demiş ki:

  haça nasıl gidilir

 • zahit murgul demiş ki:

  nedir bu torpilcilik diyanettede varmış demekki itgibi çalışıp yeterlilik aldırıyorsunuz ama yeterlilik olmayanı yani bu işe yeterli olamayacakları kadroya alıyorsunuz bu torpil değilde nedir ben bu işi şikayet etmek istiyorum nereye ederim bilen yazsın

 • 2013 Hac Kura Sonucları listesi öğren « TR-Security.com demiş ki:

  [...] ilgili çalışmalar devam etmektedir.  Hac kayıtları 27 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr.  adresinden yapılacaktır. Belirlendiğinde, sitemizde yayımlanacak ve müftülükler [...]

 • ibrahim demiş ki:

  ben ortaokul mezunuyum ama hafızım 10 seneden berı hatımle namaz kıldırıyorum,hafızlıgım cok sağlam, aşara-i takrib de okudum bana bir gorev yok mu dıyanetten.son cıkan molla alımından yasım 30 olmadıgı ıcın yararlanamamıstım, suan sartlarım mevcut ama kanun yok, ne yapabılırım banada yardım edersenız sevınırım.

 • mustafa dogan demiş ki:

  ben 67 puan aldim kimse takmiyo bizi yanlis anlamayinda elime bura sisesini aliyimda cakallikmi yapiyimmanlamadim bi turlu yaa torbilimiz yok diyede olmazki diyanet bunu yaparsa oteki rsmi daireler neyapmazkii lutfen ilgilen cinnet gecircemsaygilar

 • KAMİL KESKİN demiş ki:

  SELAMUNALEYKÜM KPSS 2012 den 64.5 puan aldım. İMAM HATİP lisesi mezunuyum. MANİSA da ikamet ediyorum. Diyate in içerisinde herhangi bir görevde ( HİZMETLİ MEMUR V.S ) gibi alanlarda çalışmak veya MÜEZZİN olmak istiyorum.0535 284 31 69 ALLAHA EMANET NOT. Bunun için yerelilik belgesi gerekiyormu.Gerekiyor ise nezaman sınav açılacak teşekkürler

 • YAŞLI GÖZLER demiş ki:

  Yeterlik çok güzel geçti..hafızlık yapıyoprum ama bitmiş değil malesef..
  Ve ihl mezunuyum..
  kpss 73 aldım..
  Tercih yPTIM sözlşmeli için.. Hiç şansım yok dimi :(

 • GÜL BARIŞ demiş ki:

  selamun aleyküm kpss den 65 aldm imam hatip mezunuyum yerleşmek istiyorum çok ihtiyacım var allah rızası için yardım edin

 • murat beker demiş ki:

  selamün aleyküm konya hafiziyim 2008 mezunu hafizlik diplomam var ama bazı nedenlerden dolayı liseye gidemedım lise diploması yok müezzin baş vurusunda bulunmak istiyorum yardımcı ola bilirmisiniz

 • emre kumseli demiş ki:

  yorum yaparken bile gelişigüzel yapıyorsunuz lütfen mantıklı yazın diyanet işleri başkanlığı her zaman doğru olanı yapıyor ancak önüne engel durumlar olabilir kararları tek almıyorlar çalışırsan başarırsın gir sınava al yüksek puanını bak bakalım oluyormu adaletsizlik bu tarafsız bir yorum çalışmadan olmuyor arkadaşlar bahane uydurmaya gerek yok özellikle bayanlar çok sorun yaratıyorlar bu konuda ben emre kumseli facebook adresimdende diyanet sayfasını gezebilirsiniz selametle

 • ramazan kuzu demiş ki:

  2010 mezunuyum kppss puannım 50.5 vekill imamlıkk yapmakk itiyorumm yeterli olurmu sizce teşekkürlerr..

 • gamgam demiş ki:

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • gamgam demiş ki:

  oppa gamgam stayle

 • serkan sever demiş ki:

  arkadaşlar bunlar boş işler bizde okadar okuduk ama boşuna allah yardım elini uzatmadıki en iyisi az bir aşın ağrısız başın olsun yeter benden size nasiyat

 • ali ayyildiz demiş ki:

  Lise mesunuyum imam olmak istyrum kpss den 57 puanm vr

 • aslan şahin demiş ki:

  Din görevlisi it gibi değil, insan gibi çalışır.Bu bilinçte olmayanın din görevlisi olmasına gerek yoktur ilgililere duyrulur…

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.