2014 Gıda Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı yapacak

2014 Gıda Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı yapacak ; 2013 memur alımı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN DUYURU BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1.GENEL AÇIKLAMA

1- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçe/köy/beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır.

2- Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasında (http://www.tarimpersonel.gov.tr) ilan edilecektir.

3- ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

a) Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından Mühendis ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

c) KPSS’ye girmiş ve (2012-KPSS Lisans) sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il/ilçe/köy/beldeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında “… Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü,
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c)Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü, yer almaktadır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde halen Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisna kapsamına girenlerin dışında olanlara müracaat (tercih) yaptırılmayacaktır. Bu hükümler kapsamında halen Bakanlığımızda istihdam edilen sözleşmeli personelden yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girenlerden aşağıda durumları belirtilen sözleşmeli personelin bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan bu yerleştirme işlemine müracaatları söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede;

- Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddesinin (b) bendi hükmü uygulanamayanlardan, kamu personeli olan eşinin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan (üniversite, belediye, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli vb.) veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan (asker, polis, hakim vb.) bir görevde bulunması ve geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya bulunduğu yerde bir yılını doldurmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. Eşi özel sektörde çalışanlar ile eşi kamu görevlisi olup da, birden fazla ilde birimi olan veya kurumsal mevzuatında atanamayacaklarına dair bir hüküm bulunmayanların müracaatları alınmayacaktır.

- Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanlardan; kendilerine anılan Esasların Ek 3 üncü maddenin (c) bendi hükmü uygulanamayanlarından, sözleşmeli personelin pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi ve personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapamayanların müracaatı kabul edilebilecektir. İlaç kullanım raporu, epikriz raporu, tedavi gördüğüne dair raporlarla işlem yapılması mümkün olmadığından bu şekilde belge ibraz edenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır.

- Halen Bakanlığımızda istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelden unvan değişikliği nedeniyle müracaat edenlerin müracaatları kabul edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylardan 21/12/2012 – 24/12/2012 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne durumlarını belgeleyerek intikal ettirenlerin ÖSYM tarafından tercih yapabilmeleri sağlanabilecektir. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz ettirmeyenlerle ilgili herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan bu yerleştirmeye müracaat edip de yerleştirilenlerin yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmemeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir. Atamaları gerçekleşmiş olsa bile bu durumun anlaşılması halinde atamalar iptal edilecektir.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2014 Gıda Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı yapacak yazısına ait etiketler : , , ,
2014 Gıda Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı yapacak yazısında telif haklarına ve yasalara aykırı bir bilgi veya link bulunuyorsa lütfen buradan iletişime geçiniz.

21 Comments »

 • organik tarım demiş ki:

  tarım bakanı ne zaman teknikerleri farkedecek hep aynı bölümlerden atama oluyo bizler sürekli bekliyorz ihtiyaç olmuyosa neden bölümler artırılıyor umarım bu kez bizede şans verilir

 • ali demiş ki:

  gıda ve tarım bakanımız acaba ziraat teknikerlerini ne zaman sevindirecek beklemekten anamız ağladı insaf edin… kurumda bizden başka herkese yer varda. bi bizler mi dış kapının mandalı olduk…yazık ya teknik elemanlar diye bölümler açtınız sürekli.. şimdide istihdam edemem dediniz matematikçiden yönetmene kadar herkesi barındırıyorda bu bakanlık kendi yetiştirdiğine niye sahip çıkmıyor acaba!bari ünv.bölümleri kapatında insalar hayatlarının yanlışlarını yapmasınlar yazıktır…bunun vebali kime hakkımızı ve bakanlıktaki yerimizi istiyoruz. tekniker elemanları görmemek demek bu ülkenin bel kemiğini kırıyorsunuz demektir…tarihten hiçmi ders çıkmaz….. hazirana KPSS ALLAH kerim…………..saygılarımızla.

 • ali demiş ki:

  sayın tarım bakanımız 1700 -13000 kadrodan söz ediyor acaba kaçı mühendis kaçı vetener kaçı bilmeem hangi bölüm .. kaçı sağlık teknisyeni acaba …..bu ziraat teknikerlerine de kontenjan ayırdınızmı acaba çok merak ediyoruz bizim bakanımız duymuyormu acaba bizleri teknik elemana kulaklarınızı tıkamayın sayın bakanım bari kurumun adına hürmeten biz teknkerlere yer acın ayıp oluyor ziraat teknikerlerini kim ne yapsın adı üstünde gariplerimin ziraatten başka nerde istihdam edilirler bizim olmamız gereken yerde malesef her türden bölüm nasbini almış bizim suçumuz ne peki ziraat teknikeri olmakmı ???sayın bakanım…. vicdan sahiplerine kolay gelsin…..

 • ali demiş ki:

  tarımda istihdam edilmek üzere sağlık teknisyeni alınacak….soruyorum sayın eker nerde ve niçin istihdam edeiliyorlar sağlık bölümüne yeterince bakanlıkları sahip çıkıyor…sizler kendi yetiştirdiklerinize sahip çıkın. tarım bakanlığı alacağı teknik elemanlarını karıştırıyor herhalde …. tarım adı altındaki bütün bölümlere mühedisinden-vet.hekimine-teknikerlerinize yaptığınız bu zulümdür bilinki mazlumun ahı tutar sayın eker bizlerin gözüne uyku girmiyor haziranı umutla beklemekten… sizler anlaşılan huzurla uyuyorsunuz …….vicdan …adınıza şanınıza yakışır olsun içraatlarınız…..

 • ismail tuzcu demiş ki:

  ziraat teknikerlerini görmüyormusun medhi eker tekniker almı yapmayacaksan niye tekniker bölümlerini açıyorsunuz yazık ya bunca öğrenciye

 • organik tarım demiş ki:

  gıda ve tarım bakanımız acaba ziraat teknikerlerini ne zaman sevindirecen ayıp ya senin bu yaptığn

 • piçiz çünkü kpss mağduruyuz demiş ki:

  sayın mehdi eker biz ziraat teknikerlerini ne zaman alacaksınız … alım yapmayacaktınız niye okadar bölüm açtınız bunca ziraat teknikerinin hakkını nasıl vereceksiniz bakan bey

 • merve yıldırım demiş ki:

  ben ziraat teknikeriyim maşallahınız var okurken önü açık bölüm dediniz mühendisten başka atadınız yok yok yani ne var bu mühendislikde onlardan daha bilgiliyim ve bizleri küçümsemelerinden bıktım ben birde bu yıl danışmanlamaık sertifikası aldım kısmet haziran atamasını bekliyorum tekniker arkadaşlarım gibi bizleri görmeyecekseniz kuru kuruya bölüm açmayın

 • bilal demiş ki:

  değerli arkadaşlar elimizden geldiği kadar sesimizi duyurmaya çalışalım bakan bey alımları göründüğü gibi mühendis ve veteriner alımlarına yoğunlaştırmış tekniker onun gözünde bir hiç gibi halbuki mühendisin aldığı eğitimi tekniker iki yıla sığdırıyor umarım bu haziran ayında bakan bey bizi şaşırtacak…

 • nihat demir demiş ki:

  sayın bakan bey neden bu tekniker arkadaşlarimizi isyanlarina kulak vermiyorsunuz ilehim bir köprüye çıkıp intihar girişiminde bulunursak o zamanmi göreceksiniz neden bu ayrimcilik mühendis dediğin bu işin uzmanimi oluyor gelsinde bilgilerimizi karşilaştiralim sonuçta hepimiz teorik olarak ders görüyoruz nedir bu statü ayrimciliği bizde çalişmaya başladiğimizda elbetteki enaz onlar kadar bilgili ve verimli çalişmaya devam edeceğiz eski zamanlarda mühendislermi tarımi işini yürütüyorlardi anlamiyorumki asırlardir bu tarım yapiliyor şimdi mühendislik omuş alla alla

 • wwwww demiş ki:

  2013 alımları ne zaman pekı

 • bi dost demiş ki:

  1900 günlük prime sahip teknikerim özel sektörde alanımda çalışmadığım yer kalmadı bu 1900 günün aralarında çalışmadığım zamanlarda oldu…bi çok mühendisle tanışma ve çalışma fırsatım oldu
  anladımki tahsil çehaleti alır eşşeklik baki kalır…tost yapar gibi mühendislik fakültelerinden mühendis cıkartan zihniyet bu : na_kalifiye ve kalite mezunları, çatır çatır bi şekilde işe alırken arkadaşlarında bahis ettiği gibi tekniker lere komik kontenjanlar açtı…orduda işi astsubaylar yapar bu sektördede iş teknikerin omzundadır…bakan ve yanındaki değerli vekiller bu gerceği eminim biliyorlardır.memleketin dilinde öğretmenler gazeteciler imamlar doktorlar e bi gercek var teknikerler ki özellikle tarım sektörüne ait teknikerler bunlar ne olacak??? ya teknisyen alır bu bakanlık ya mühendis…sonra özel sektöre gidersin tipik tipik insanlar komik maaşlar.araştırma enstitülerinde odacıları teknisyen tekniker gibi calıştıran bakanlık mezununa neden böle işkence eder…kapat bölümü sayın bakan yoksa okuyan işsiz sayılmıyorda buda istatislere memelektte işsizlik şöle azaldı demek için mi hala bölümlerde öğrenciler işsiz kalmak için rezillik cekiyor…harc yatırdık zor dersler gördük sınav dediniz girdik hepimizi alın demiyoruz kademe kademe mezun sayısını mutlu edin.
  olduysan sayın bakan
  kaç tekniker işssiz sayın bakan
  çok çıktı değilmi sayı sayın bakan
  hak hukuk gak guk
  bizide 657 yap sayın bakan
  tekniker birleşsin öyle bakmasın etrafa boş
  atandık hayalini kurmak ne hoş
  bi ziraat teknikeri kendini yaksın
  sayın bakan bize o zaman baksın

  falan filan gibi bi yazı işte ….

 • ali demiş ki:

  arkadaşlar mezbahanelerde sorumlu yönetici sıfatıyla görev yapan veteriner hekimlere devlet ne zaman kadro verecek

 • adar demiş ki:

  gerçekten çok saçma ve alaycı bır durum adeta bizlerle oyun oynanılıyor yazık değil mı bize kadar emek harcadiğimiz sayın bakanım artık bizide kayda alma zamanaı gelmedi mi daha ziraat le alakası olmayan ayri bölümlerden alım yapıyorsunuz pekı biz neciyiz . madem alım olmayacakttı nden bu bölümü açtınız kı ne gerek vardı buna . mühendis veteriner bilmem ne onlar sadece uzaktan bakıp bazı şeyleri çözmeye çalışiyorlar oysa biz teknıkerler adeta toprakla güreşimiz oluyor artık bizede şans tanıyın bize verılen devlet bursunu nasil odeyecez inşaat köşelerin de mı yada bedel olarak hacizle mı bilemıyorum allah zihninize fikrinize bizede

  nasip düşüncelere yer versin inşalah

 • ziraat teknikerleri demiş ki:

  beklenen ay geldi haziranda kpss yerleştirme yapılacak değilmi sayın bakanım …?biz teknikerlerinize de kontenjan açtınız mı? beklemekten anamız ağladı artık atama istiyoruz kendi bölümümüzde istihdam edilmek bizlerinde hakkı ziraat teknikerlerini bilin ve görün ….umarım kadro kalmıştır ….o kadar dışardan atamalar oldu ki bizlere kadro kaldımı ?…acaba…! kesin kalanlarıda sağlık bakanı kapar sayın m.Ekerede ARKADAŞLAR KADROMUZ TAMAM 2014 DE EKSİKLERİMİZİ TAMAMLARIZ MI DİYECEK ACABA YOKSA BENİMDE TEKNİKERLERİM VAR DİYİP PAYINI ALACAKMI …?YADA KOLTUK SEVDASI AĞIR MI BASACAK….SAYIN EKER SİZİ BEKLİYORUZ….

 • eda adiguzel demiş ki:

  tohumculuk mezunuyum ..ziraat teknikeri alimi yapilmayacaksa bakanlik bu bolumleri kapatsin.bizde umudumuzu keselim.alim yapilip yapilmayacagina dair bir aciklama olsa ona gore davranirz.emeklerimiz bosa gidiyor.

 • ece yılmaz demiş ki:

  5 yıldan beri atama bekliyorum. bağcılık bölümü müzunuyum.ziraat teknikeri alımı yapsanızda bizde bir an önce işe başlasak artık anca mühendis alıyosunuz birazda teknikerlerin atamasını gerçekleştirseniz.

 • ziraat teknikerleri grubu demiş ki:

  ziraat teknikeri alımı bekliyoruz. isyanlardayızz artık yeterr

 • yusuf.ziraat demiş ki:

  veteriner hekimler her bölümden eşit alınsın istiyorlar tamam biz 25 biz ziraat mühendisi 13 bölümden oluşuyoruz ne kadar veteriner alınırsa herbir alt bölümümüzden o kadar alınsın kabuluz

 • knn ziraat demiş ki:

  Teknikerler için alım yapmayacaktınız neden bu bölümü açtınız… hala kadrolarınızda hiçbir verim alamayacağınız insanlar çalışıyor. ama genç olarak biz ziraat teknikeri olarak bu bölümleri okuduğumuz için pişmanız…

 • NECMİ RAYMAN demiş ki:

  SAYGI VE SELAMLARIMLA SAYGI DEĞER GENÇLER VE BU YAZIMI OKUYANLAR.
  KARDEŞLERİM SİZLER BU BÖLÜMLER BİLEREK SEÇDİNİZ.BOŞUNA HAYYELLER KURARAK KENDİNİZİ KANDIRDINIZ SAYIN TEKNİKER KARDEŞLERİM EVDE OTURMAKLA TEKNİKERLİK OLMAZ ÇİZMEYİ TULUMU GİYİP ARAZİYE AHIRA İNMİYORSAN SEN NE BİLİYORSUNKİ DEVLETE MİLLETE NE YAPACAKSINIZ NE FAYDANIZ OLACAK.BENİM KIZIM ZİRAAT MÜH OKUYOR.ODA AYNI SİZLERLE AYNI ŞARTLARDA AYNI KONUMUDA
  SİZLERDEN RİCAM EVDE OTURMAYI MASA BAŞI KLİMALI ÖNÜNÜZDE ÇAY OLACAK İŞİ ÇOK ZOR BULURSUNUZ.RAHATLIK İSTİYORSAN TIRMALAYIP KPSS Yİ KAZANACAN YOKSA BOŞA ZAMAN KAYIP ETMEYİN BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN.
  BÜTÜN KARDEŞLERİME İNŞALLAH HAYIRLI İŞLER ALLAH NASİP ETSİN.
  SEVGİYLE SAYGIYLA KALIN.05419106566 İZMİR

Tutmayın beni... Yorum yazcam.

Yorum ekleye bilir yada yazı için geri bildirim gönderebilirsiniz..Bu yazı için yorumlarına abone ol: subscribe to these comments RSS.

 

Yorum içerisinde kullanabileceğiniz Html tagları :
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Yazıya yorum yazdığınızda yorumunuzun hemen yanında bir Gravatarınız yayınlanacaktır.Hani benim Gravatarım?.